Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Pildipõhine karjäärinõustamise vahend Jobpics

Pildipõhine ja valikute karjäärinõustamise vahend Jobpics 2.0

Jobpics on ainuke pildipõhine karjäärinõustamise vahend, mis oma lihtsuse tõttu sobib eelkõige just tööturu mõistes ebasoodsas olukorras olevate inimeste nõustamiseks. Siia alla kuuluvad autismispektri häire, õpiraskuste, lugemis- ja kirjutamisraskuste, varasema töökogemuseta, keelebarjääri jmt probleemidega inimesed. 

Pildipõhiste ametikaartide abil saab tutvustada erinevaid ameteid, nende üle arutleda ning ametite RIASEC koodide järgi leida tööeelistusi. Jobpicsi lihtsus peitub selles, et kasutamine ei eelda sertifikaati ja on hõlpus kasutada erinevate sihtrühmadega. 


Karjäärinõustamisvahendi Jobpics eelised:

  • Ainuke pildipõhine ja valikutega nõustamisvahend Eestis
  • Lihtne kasutada
  • Erinevad kasutusviisid (individuaal- või grupinõustamises, aga ka mänguna)
  • Võimaldab inimesel kergemini mõista oma tööalaseid huvisid ja valdkondi
  • Sobib kõigile tööturu mõistes ebasoodsas olukorras olevatele inimestele (nt erivajadustega, õpiraskustega, varasema töökogemuseta või keelebarjääriga inimestele).

Norras välja töötatud Jobpics metoodika tõi 2012. aastal Eestisse Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Enam kui 10 aasta jooksul on olukord tööturul drastiliselt muutunud, mis tõi kaasa vajaduse viia ametikaardid vastavusse tänapäevaste ametitega (nt iseteeninduskassa töötaja, sotsiaalmeedia spetsialist jne). Ajavahemikul 2021 detsember – 2023 sügis toimus ametikaartide uuendamine koostöös Eesti Töötukassaga ning kaasrahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Nõustamisvahendit on piiratud koguses ning jagatakse välja tasuta. Tasuda tuleb ainult kulleriga saatmise kulu. Eelisjärjekorras on karjäärinõustamisega tegelevad asutused.