Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

2021. aasta lõpetanutest on 89% aktiivsed

04.02.2022

2021. aasta lõpetajate aktiivsus ja rakendumine numbrites.

Iga aasta oktoobris viivad Astangu Keskuse tööhõivespetsialistid läbi telefonivestlused meie keskuse vilistlastega, kes on pool aastat ning poolteist aastat tagasi lõpetanud. Sel korral intervjueerisime 2019/2020 ning 2020/2021 õppeaastal lõpetanuid.  Kokku lõpetas neil aastatel 127 õppijat, neist 2019/2020 õppeaastal 64 õppijat ning 2020/2021 õppeaastal 63 õppijat. Kontakti ei õnnestunud saada 4 vilistlasega, seetõttu nemad ei ole ka tulemustes kajastatud. Vestluse eesmärgiks oli teada saada Astangu Keskuse erinevate kursuse lõpetajate edasine käekäik ja rakendumine. Meie jaoks on oluline vestluste käigus ka märgata, kui keegi vilistlastest vajab tuge või infot, et astuda edasisi samme.

2021. aasta lõpetanutest on avatud tööturul 14 vilistlast. Väga tublid on olnud puidutöötleja kursuse lõpetajad, kellest kõik on erialasel tööl. Mitmed lõpetanutest said tööle asuda ka enda õpinguteaegses praktikabaasis. Tööandjad on erinevad: Thermory AS, Selver, Baltic Restaurant OÜ, Proto Avastuskeskus, Rimi, jt.

2020. aasta lõpetanutest on avatud tööturule samuti rakendunud 14 vilistlast erinevatelt erialadelt. Tööandjatest on esindatud lisaks ülalmainitutele ka näiteks Timbermeister OÜ, ISS Eesti, SOL Baltics OÜ, Keila Vesi AS. Kokkuvõtlikult mõlema aasta peale on avatud tööturul rakendunud 23% vilistlastest.

Mõlema aasta lõikes on paljud õpinguid ka jätkanud (kokku 43%) nii Astangu Keskuses kui kutsekoolides üle Eesti. Koolid, kuhu meie vilistlased õppima on suundunud: Viljandi Kutsehariduskeskus, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Räpina aianduskool, Rakvere Ametikool ja mitmed teised. Erialadest on populaarseimad abikokk, kokk, pagar-kondiiter, florist, ehitusviimistlus, rehvitehnik, mehhatroonika.

Lisaks avatud tööturul töötamisele ning õppimisele on mitmed vilistlased ka kaitstud tööl (kokku 5% lõpetanutest) nii Astangul kui mujal. Üheks teenusepakkujaks, kus ka meie vilistlased rakenduvad, on SA Hea Hoog. Osad vilistlased on erihoolekandeteenustel või osalevad mõnel muul teenusel (päevakeskus vm). On ka neid, kes otsivad aktiivselt sobivat tööd kas iseseisvalt või Töötukassa abiga.

Kokkuvõtlikult on 2021. aastal lõpetanute rakendumismäär 67% (sinna alla arvestame kõik, kes on avatud tööturul, kaitstud tööl või asunud edasi õppima). Aktiivsusmäär on 89% (lisaks eelpool nimetatule arvestame aktiivsusmäära alla ka erihoolekandeteenusel osalemise või mõnel muul teenusel osalemise). 2020. aastal lõpetanute rakendumismäär on 74% ning aktiivsusmäär 87%.

Lisaks rakendumisele vaatame ka vilistlaste elukvaliteeti, mida hindame Equal mudeli alusel.  Eesmärk on hinnata õppija elukvaliteeti Astangu Keskusesse õppima asumise hetkel, pool aastat pärast lõpetamist ning poolteist aastat pärast lõpetamist. Nii saame teada kas õppija elukvaliteet on siinveedetud aja jooksul paranenud ning mil määral. Hinnatavad valdkonnad on järgnevad: isiklik areng, iseseisvus, füüsiline ja vaimne heaolu, sotsiaalne kaasatus, materiaalne heaolu.

Näeme, et elukvaliteet on kõikide kursuste lõikes tõusnud nii 2020. aastal kui 2021. aastal kokku keskmiselt 7 punkti võrra. Ka poolteist aastat pärast lõpetamist on elukvaliteet püsiv või pisut madalam.

Kokkuvõtlikult saame öelda, et Astangu Keskuse vilistlased on pigem aktiivsed ning leidnud endale sobiva rakenduse. Neid, kes vajasid lisatuge, on meie tööhõivespetsialistid ka juba toetanud.

/Nooremanalüütik Anette Talvik/