Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Rehabilitatsiooniprogrammid

Töötukassa töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm

Programmi eesmärk on rehabiliteerivate tegevuste kaudu tagada osalise töövõimega inimese suundumine avatud tööturule. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse toetatud tööle rakendamise metoodikat ja tööpraktikat.

Sihtgrupiks on osalise töövõimega tööealised inimesed (tuvastatud osaline töövõime või töövõime kaotuse protsent), kes on Töötukassas registreeritud töötuna ning kes vajavad erinevatest spetsialistidest koosneva rehabilitatsioonimeeskonna tuge töökoha leidmisel ja tööga kohanemisel. Sihtgrupp ei ole rangelt määratletud ega puudespetsiifiliselt määratletud, sest kasutatav metoodika on universaalne ja sobib erinevatele sihtrühmadele.

Programmi suunatud inimestest moodustatakse grupp, mis võib olla kindla erivajaduse keskne (nt psüühikahäiretega, ajukahjustusega, krooniliste haigustega inimesed) või erinevatest erivajadustest koosnev n-ö segagrupp. Samuti täpsustatakse keelenõue, mille põhjal otsustakase, kas tegevused viiakse läbi eesti või vene keeles.

Toetatud tööle rakendamise metoodika on 5-sammuline protsess, mis hõlmab endas kliendi kaasamist, kutseprofiili koostamist ehk taustainfo kogumist, töö otsimist, suhte loomist tööandjaga, jätkutuge tööl püsimiseks. Programmi tegevused viiakse ellu rehabilitatsiooniasutuses, inimese töökohas, koostööpartnerite juures (nt Töötukassa), avalikus ruumis, ühistranspordis jm. 

Grupi suurus: 4-6 inimest

Kestus: kuni 6 kuud


Programm koosneb kolmes etapist:

I etapp

I etapp – tööeluks ettevalmistamine rehabilitatsiooniasutuses (1,5 kuni 2 kuud, 2-3 päeva nädalas).

Eesmärk: Klient on koostöös rehabilitatsioonispetsialistidega selgitanud välja oma oskustele, võimetele ning soovidele vastavad ametikohad ning on leidnud koostöös koordinaatoriga (sotsiaaltöötajaga) sobiva praktikakoha tööpraktika läbiviimiseks.

Toimuvad sotsiaaltöötaja, psühholoogi ja tegevusterapeudi või füsioterapeudi grupitööd ning sotsiaaltöötaja ja psühholoogi individuaalsed nõustamised.

II etapp

II etapp – tööpraktika ettevõttes (2 kuud)

Eesmärk: Klient on läbinud tööpraktika, omandanud vajalikud tööoskused, kohanenud töökeskkonnaga ning on valmis asuma palgalisele tööle avatud tööturul.

Praktika maht lepitakse kokku vastavalt kliendi vajadustele ja tööandja soovidele, kuid praktika maht nädalas ei ületa 40 tundi. Klienti toetab praktika ajal rehabilitatsioonispetsialist ehk koordinaator, kes viibib praktika alguses kliendiga koos praktikabaasis. Koordinaatori ülesandeks on klienti toetada töökeskkonnaga kohanemisel, tööülesannete õppimisel ja suhtlemisel tööandjaga. Samuti nõustatakse ja juhendatakse tööandjat.

Praktika ajal toimuvad programmi klientidega grupitööd/kogemuskohtumised rehabilitatsiooniasutuses.

III etapp

III etapp – tööle asumine ja programmi lõpetamine (2 kuud)

Eesmärk: Klient on asunud tööle tema oskustele ja võimetele vastavale töökohale ning kliendiga on sõlmitud tööleping.

Klienti ja tööandjat toetatakse töölepingu sõlmimisel, jätkub kliendi ja tööandja nõustamine töökohal ning programmi tegevuste lõpetamine. Klient on tööl töölepingus määratud koormusega. Programmi lõpetamisel toimub grupinõustamine/kogemuskohtumine.


Kliendi nõusolekul kaasatakse rehabilitatsiooniprotsessi tema lähivõrgustik. Programmi raames tehakse tihedat koostööd Töötukassa juhtumikorraldajaga, et tagada piisav infovahetus, toetus kliendile ja klienti toetavate tööturuteenuste rakendamine. Programmi osutatakse integreeritult tööpraktika teenusega, eesmärgiga tagada seadusest tulenev alus tööpraktika korraldamiseks, mis on kõikidele osapooltele ühtselt mõistetav ja kindlates raamides.

Programmi oodatud tulemus – klient on leidnud läbi rehabiliteerivate tegevuste ja toetatud tööle rakendamise metoodika kasutamise enda võimetele ja oskustele vastava töökoha.

Vaata programmi maksumust (.pdf).

Kristina Holenev

teenuste konsultant

687 7231/56832430

kristina.holenev@astangu.ee

Kristina Holenev