Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Tugi tööeluks

Meie tööhõivespetsialistid teevad iga päev tööd selle nimel, et õppija oleks valmis edasi minema võimetekohasele tööle. Ta aitab välja selgitada tööle minemise võimalused, toetab õppijat tööks vajalike dokumentide vormistamisel ja kandideerimisel ning aitab luua häid suhteid tööandjatega.

Kõikidel tööhõivespetsialistidel on pikaaegne töökogemus ja seetõttu ka head teadmised tööturul toimuvast – millised töökohad on meie õppijatele sobivad ja mida peaks õppetöös õppima, et tööturul paremini hakkama saada.


Karjäärikujundamine

Karjääritunnid on osa õppetööst. Seal mõtlevad õppijad, millised on nende tugevused ja mida on vaja veel arendada. Eneseanalüüsi ja teiste märkamise kaudu mõeldaks koos, milline töö oleks sobiv ning kuidas see töö leida. Tundides räägitakse läbi kõik tööga seotud teemad – tööalased mõisted, käitumine praktikal ja tööl, tööintervjuu, tööõigus jne.


Praktikakohtade leidmine ja praktiline õpe

Koostöös õppija, lähedase ja tööhõivespetsialistiga püüame leida õppija soovidele ja võimetele vastav praktikakoht. Tööhõivespetsialistid aitavad ja toetavad õppijat kogu praktikaperioodi vältel. Samuti nõustavad ettevõtteid, et õppijate praktika kujuneks heaks kogemuseks tööelust. Vajadusel toetavad tööhõivespetsialistid õppijat esimestel praktikapäevadel ettevõttega kohanemisel ja kollektiivi sulandumisel.

Praktikakoha leidmisel saavad kaasa aidata õppija ja tema lähedased. Lähedased saavad toetada praktikaettevõtte valimisel kodukohas, luues võrgustiku tulevaseks tööeluks.


Töökoha üle vaatamine

Karjääritundides käivad õppijad tutvumas ka ettevõtetega, kus näidatakse töökeskkonda ja tutvustatakse tööülesandeid ning räägitakse, millised on töökoha nõuded ja vajalikud oskused tööle asumiseks. Tööhõivespetsialistid annavad ettevõtjatele infot praktika kohta ning millele peaks tähelepanu pöörama õppija toetamisel praktika läbiviimisel. Vajadusel mõeldakse koos, kuidas töökeskkonda sobivaks kohandada (nii füüsiline keskkond kui ka töögraafikud ja tööülesanded).


Töökoha leidmine

Tööhõivespetsialist toetab sobiva töö leidmisel, kuhu õppija saab peale lõpetamist suunduda.

Peale lõpetamist ja sellele järgneva aasta jooksul võtab tööhõivespetsialist ühendust kõigil lõpetanutega, et välja selgitada õppijate aktiivsus. Ta saab vajadusel abistada tööl tekkinud probleemidega, uue töökoha leidmisel või suunata Töötukassasse vajaliku toe ja teenuse saamiseks.