Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Toetav rehabilitatsioon

Tugiteenused annavad meie õppijatele ja klientidele vajaliku toe osalemiseks keskuse tegevustes, iseseisvamaks muutumisel, aga ka hiljem tööle suundumisel või osalemiseks muudes võimetekohastes tegevustes.

Tugiteenuste osutamisel lähtume iga inimese individuaalsetest eesmärkidest ja vajadustest. Õppijaga teeme tööd kas individuaalselt või grupis. Samuti toetame teda tundides ja õpilaskodus.

Toetavaid rehabilitatsiooniteenuseid pakutakse:

  • meie ruumides;
  • õppija praktika- või töökohal;
  • inimese kodus elukohas;
  • muus asukohas, kus inimene vajab toetust edaspidiseks iseseisvaks hakkama saamiseks.

Toetava rehabilitatsiooni meeskonda kuuluvad logopeed, psühholoogid, muusika- ja kunstiterapeut, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, füsioterapeudid, tööhõivespetsialistid, eripedagoog.

Õpilaskodus pakuvad tuge tegevusjuhendaja ja hooldajad. Nad toetavad õppeperioodil igat õpilaskodu elanikku, kes vajab nõustamist ja tuge igapäevategevustes ning igapäevaeluks vajalike oskuste arendamisel.