Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Toetav õppekeskkond

Astangu Keskuse eripära on õppetööd toetav keskkond ja tööhõivealane tegevus. Väikesed õpperühmad võimaldavad pakkuda individuaalset ja paindlikku lähenemist.


Toetav keskkond

Minu tugi - meeskond õppija ümber

Igaõppija ümber on koondatud erinevates spetsialistidest koosnev meeskond – õpetajad, rühmajuhendaja, sotsiaaltöötaja, psühholoog, erinevad terapeudid, tööhõivespetsialist. Koos paneme paika individuaalse tegevuskava, milles inimene sõnastab oma unistused ja eesmärgid, mille poole püüelda. 

Rühmajuhendaja on õppija jaoks kõige tähtsam inimene keskuses. Ta on toetaja, suunaja, kuulaja ning abistab eesmärkide seadmisel ja täitmisel. Rühmajuhendaja on õppija jaoks esimene kontakt, kellega jagada oma rõõme ja muresid. Samuti korraldab rühmasiseseid ühisüritusi nii keskuses sees kui ka väljaspool - kino, teater, seikluspargid, söögikohad jne.

Kaasaegsed õppeklassid võimaldavad kvaliteetse ja tänapäevastele tingimustele vastavat õppetööd. Majas on igapäevaselt tööl viipekeeletõlgid, kes aitavad kurtidel ja kuulmislangusega inimestel osaleda õppetöös ja muudes keskuse tegevustes.

Kõiki lõpetajaid toetakse võimetekohasele tööle asumisel!

Vaata ka meie edulugusid


Riiklik õppijastaatus

Astangu Keskus on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav asutus ning kutseõpet pakume koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Riiklik õppijastaatus laieneb üksnes tasemeõppes (kutseõppe erialad) olevatele õppijatele, kes õpivad Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekavade alusel – abikokk, puiduettevõtte abitööline, puidutöötleja, IT-süsteemide nooremspetsialist ja kutsevaliku õpe. Riiklik õppijastaatus ei laiene neile Astangu keskuse õppijatele, kes ei õpi kutseõppes ja ei ole seetõttu kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi ehk EHIS-e õpilasregistrisse.

Täienduskoolituse kursusel (kohanemis- ja tööõppekursustel) õppivatel lastel ja nende vanematel õigus saada riigi poolt makstavaid peretoetusi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusi. Toetusi makstakse täienduskoolitusel osalemise korral 16.-19. aastaste laste puhul kuni õppeaasta lõpuni või lapse keskuse nimekirjast väljaarvamiseni. Toetuste saamise tingimuste koht saab lähemalt lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.