Esileht > Töö > Kaitstud töö > Teenuse kirjeldus

Kaitstud töö töötubade teenuse kirjeldus

 Käesolev kaitstud too töötubade teenuse kirjeldus on kehtestatud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimääruse § 8 lõike 2 punkti 5 alusel.

 

Teenuse eesmärk

Kaitstud töö teenuse (edaspidi teenus) eesmärk on valmistada vähenenud töövõimega inimesi ette tööeluks läbi nende tööalase arendamise, abistada neid töökoha otsingul ning pakkuda tuge (ka tööandjale) vajadusel kuni 6 kuu jooksul peale töölerakendumist (maksimaalselt 2 h nädalas).

Juhul, kui Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus pakub teenust Töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud hanke (edaspidi hange) korras, vastab teenus hakes püsitatud eesmärgile.

 

Teenust osutatakse:

·         Vähenenud töövõimega tööealistele isikutele, kes on läbinud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (edaspidi keskus) vastuvõtuhindamise ning saanud soovituse kaitstud töö teenusele.

·         Läbi hanke teenusele suunatud isikud.

·         Tööandjatele, kes palkavad keskuse töötubadest kaitstud töö teenusel osalevaid isikuid.

Kaitstud töö sobib inimestele (edaspidi klient):

·         kes ei ole koheselt valmis töötama avatud tööturul tööalase ning sotsiaalse juhendamise vajaduse tõttu;

·         kes on võimelised tegema eesmärgipärast tööd vastavalt töötubades kehtestatud tööajale või hanketingimustele;

·         kelle elukoht võimaldab töölkäimist elukohast ja kes suudavad iseseisvalt töökohal viibida;

·         on suunatud teenusele läbi hanke.

 

Erivajadusega klientidele pakutava teenuse sisu kirjeldus

Klientide vastuvõtt teenusele toimub vastavalt keskuse vastuvõtu korraldusele (http://www.astangu.ee/oppetoo/vastuvott/) või hankelepingus sätestatud korrale.

Teenuse maksimaalne kestvus on 2 aastat, mis jaguneb 2 etappi.

Teenust osutatakse 6 kuulise lepingu alusel neljal päeval nädalas. Töötoad on avatud 6 tundi päevas, mis sisaldab  2 puhkepausi ning 30 minutilist lõunat. Kliendi teenusele asudes koostatakse koos temaga tegevuskava. Tegevuskava vahekokkuvõtete tegemine toimub kliendiga koos vähemalt iga 3 kuu tagant. Olulisemad sündmused kantakse tegevuskavasse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast sündmuse toimumist. Kõiki kliendiga seotud dokumente säilitatakse Astangu Infosüsteemis (va töövõtulepingud).

1.       I etapp, kuni 6 kuud:

·         töötuppa tööleasumine algab kliendi sisseelamise ja kohanemisega;

·         kliendile tutvustatakse töötubade sisekorra eeskirja, kliendi õiguseid ja kohustusi ning tööohutust;

·         selgitatakse välja kliendi huvid, soovid ja ka hirmud ning hiljemalt 30 päeva peale teenusele asumist luuakse nende põhjal tegevuskava;

·         selgitatakse välja kliendi tööalane võimekus läbi muutuvate tööülesannete;

·         viiakse vajadusel läbi Hamet test;

·         luuakse keskkond tööharjumuse tekkimiseks;

·         viiakse läbi karjäärikujundustunde ning  koos kliendiga koostatakse CV.

I etapi eesmärk on kliendi huvide ja võimete väljaselgitamine ja tööharjumuse tekkimine. I etapi eesmärgiks ei ole kliendi rakendumine avatud tööturul.

2.       II etapp, kuni 18 kuud:

·         kliendi oskuste arendamine töötoas avatud tööturule suundumiseks;

·         viiakse läbi karjäärikujundustunde;

·         kliendiga talle sobiliku töökoha aktiivne otsimine;

·         kliendi ettevalmistamine töövestluseks;

·         kliendi toetamine töövestlusel;

·         kliendi toetamine tööleasumisel.

II etapi eesmärk on kliendi rakendumine avatud tööturul, talle sobival võimetekohasel tööl. Juhul, kui klient ei ole hiljemalt II etappi lõpuks suuteline avatud tööturul töötama, suunatakse ta muudele talle sobivatele teenustele.  

Iga 6-kuulise lepingu lõppedes viiakse kliendiga läbi vestlus, kus klient, juhendaja ja vajadusel ka kliendi tugivõrgustik arutlevad möödunud perioodi tegevuste ja saavutuste üle. Vestluse tulemusena otsustatakse lepingu pikendamine ning jätkamisel  seatakse uue perioodi eesmärgid.

Erandjuhtudel (eelkõige juhul, kui klient ei ole saanud tervise tõttu teenusel vajalikus mahus osaleda või klient on järjekorras järgmisele teenusele ning ooteajal võib tema töövalmidus langeda) on võimalik teenust osutada ka kauem kui kaks aastat. Otsuse lepingu pikendamise kohta tehakse meeskonnatöö* käigus ning fikseeritakse meeskonnatöö protokollis ja kliendi tegevuskavas.

Teenusel osalejatel on võimalik  saada täiendavaid tugiteenuseid läbi Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse.  (https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon) või Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-teenus/).

Teenusel osalejatel on võimalus osaleda keskuse poolt pakutavates huvitegevustes.

* Meeskonnatöö liikmeteks on:  vastava töötoa juhendaja, kaitstud töö talituse juht ning tööhõiveosakonna juhataja.

 

Teenuse osutamine lõpetatakse:  

·         tervislike vastunäidustuste korral;

·         korduv sisekorraeeskirjade või ohutustehnika nõuete rikkumine (fikseeritakse noomituse ja/või seletuskirjaga);

·         käitub agressiivselt ja on ohtlik endale ning teistele (kirjalikult fikseeritud);

·         kliendi omal soovil, avalduse alusel;

·         meeskonnatöö otsusel lepingu lõppedes, kui teenuse eesmärgid ei vasta kliendi vajadustele ning eesmärkidele, teenusele sobimatuse tõttu.

·         keeldub korduvalt talle sobilikust tööst avatud tööturul (kolmel korral ilma veenva põhjuseta);

Erandkorras toimub meeskonnatöö alusel kliendi suunamine läbi vastuvõtu kliendile sobivamasse töötuppa.

 

Kliendi tagasipöördumine

Tagasipöördumine teenusele toimub läbi vastuvõtuprotseduuri avalduse alusel.

 

Tööandjale pakutava teenuse sisu kirjeldus

Tööandjale tutvustatakse vähenenud töövõimega inimese palkamisega seotud riiklikke soodustusi. Pakutakse tuge erivajaduste mõistmisel, tööülesannete ning töökorralduse selgitamisel ja töökoha kohandamisel. Tööle asumisel saadab vajadusel esimesel päeval klienti keskuse spetsialist, kellelt tööandja saab operatiivselt täiendavat infot. Ka peale tööle asumist on tööandjal võimalus probleemide või küsimuste korral võimalik konsulteerida keskuse spetsialistiga. Teenuse maht on maksimaalselt 2 tundi nädalas 6 kuu jooksul.  

 

Hanke korras pakutav teenus

Hanke korras pakutav teenus vastab hankija poolt kehtestatud nõuetele.

 

Klientide tagasiside kogumine ja analüüs

Tagasiside teenusele kogutakse üks kord aastas rahuloluküsitluse raames või kliendi töölerakendumisel juhul, kui viimasest tagasisidest on möödunud rohkem kui 6 kuud. Tagasiside võetakse ka klientidelt kelle teenuse lõpetamisest on möödunud 6 kuud. Tagasisidet analüüsitakse vastavalt kehtivale korrale.

 

Teenuse osutaja

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tööhõiveosakonna Kaitstud töö talitus.

 

Nõuded personalile

Töötoa juhendaja ametijuhendist lähtuvalt.

Vastavalt hankes kehtestatud tingimustele.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2017