Esileht > Rehabilitatsioon > Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalset rehabilitatsiooni vahendab Sotsiaalkindlustusamet ning seda võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioniealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.

Kellele on mõeldud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus?

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

2016. aastast muutus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse sisu ja korraldus. Tööealiste ja vanaduspensioniealiste puhul lisandus teenuse vajaduse hindamine, mis on oma olemuselt vestlus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajaga, eesmärgiga välja selgitada, milliseid teenuseid inimene vajab.

Millist kasu saab inimene sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest?

Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutakse inimesele välja rehabilitatsiooniprogramm või teenuste vajaduse hindamise käigus koostatakse talle tegevuskava või keerulisematel juhtudel suunatakse rehabilitatsiooniasutusse isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks.

Rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või plaani tegemise käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja seda, missugune on tema kõrvalise abi vajadus.

Samuti tehakse ettepanekuid kodu, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks ja abivahendite kasutamiseks ning nõustatakse puudega inimest tema edasise sotsiaalse toimetuleku parandamise huvides kõikides vajalikes valdkondades.

Programm pannakse kokku sarnaste probleemide ja eesmärkidega inimeste rühma jaoks.

Isikliku tegevuskava tegemine on uus võimalus, mille koostab inimesele alates 2016. aastast Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja. Sel juhul saab inimene rehabilitatsiooniplaani koostamise vahele jätta ja vajalikke teenuseid kiiremini.

Rehabilitatsiooniplaan on konkreetsele inimesele koostatud hindamise kokkuvõte koos tegevuskavaga, kus on kirjas, milliseid eesmärke inimene soovib läbi teenuste kasutamise saavutada.

Sotsiaalne rehabilitatsioon Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses võib toimuda individuaalselt või grupis ning koosneda järgmistest tegevustest:

·         füsioteraapia

·         tegevusteraapia

·         loovteraapia

·         logopeediline abi

·         eripedagoogiline abi

·         kogemusnõustamine

·         psühholoogiline nõustamine

·         sotsiaalnõustamine

·         psühhiaatri nõustamine.

 

Kuidas taotleda Sotsiaalset rehabilitatsiooni?

Pöördute Sotsiaalkindlustusameti poole, kus kohtute juhtumikorraldajaga. Täidate koos küsimustiku ja vestlete ning seeläbi hindab juhtumikorraldaja teie rehabilitatsiooni vajadust. Kui tuvastate sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse, siis sõnastate juhtumikorraldaja abiga rehabilitatsiooni eesmärgi ning panete paika tegevuskava, valite rehabilitatsiooni programmi või juhtumikorraldaja aitab valida teile sobiva teenuseosutaja.

Seejärel pöördute valitud teenuseosutaja poole, et kokku leppida sobiv teenuse alustamise aeg.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019