Esileht > Rehabilitatsioon > Rehabilitatsiooniprogrammid

Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm osalise töövõimega inimestele

Programmi sihtgrupiks on vähenenud töövõimega tööealised inimesed (tuvastatud osaline töövõime või töövõime kaotuse protsent), kes on Eesti Töötukassas registreeritud töötuna ning kes vajavad multidistsiplinaarse rehabilitatsioonimeeskonna tuge töökoha leidmisel ja tööga kohamisel. Programmi tegevused viiakse ellu rehabilitatsiooniasutuses, inimese töökohas ning koostööpartnerite juures (nt Töötukassa), samuti avalik ruum, ühistransport jm.

Rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupp ei ole rangelt määratletud ega puudespetsiifiliselt eeldefineeritud, kuna programmis läbivad teemad ja peamiselt kasutatav toetatud töölerakendamise metoodika on olemuselt universaalne ja sobib erinevate sihtrühmade puhul. Lähtudes rehabilitatsiooniprogrammi suunatud inimeste erivajadusest ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja senisest tööspetsiifikast võib teenuseosutaja komplekteerida erinevaid gruppe – nt psüühikahäiretega inimesed, ajukahjustusega inimesed, krooniliste haigustega inimesed ning erineva erivajadusega inimesed saavad osaleda ka ühes grupis (nö segagrupp). Lisaks täpsustab teenuse osutaja, keelenõude lähtuvalt sellest, kas tegevused viiakse läbi eesti või vene keeles. Ühes grupis osaleb 4-6 inimest.

Programmi eesmärk on tagada läbi rehabiliteerivate tegevuste vähenenud töövõimega inimeste tööle siirdumine avatud tööturule. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse toetatud töölerakendamise metoodikat ja tööpraktikat.

Toetaud töölerakendamise metoodika on 5 sammuline protsess, mis hõlmab endas kliendi kaasamist, kutseprofiili koostamist ehk taustainfo kogumist, töö otsimist, suhte loomist tööandjaga, jätkutuge tööl püsimiseks.

 

Programm kestab kliendi jaoks kuni 6 kuud ning koosneb kolmes etapist:

 

I etapp – tööeluks ettevalmistamine rehabilitatsiooniasutuses (1,5 kuni 2 kuud, 2-3 päeva nädalas).

Eesmärk: Klient on koostöös rehabilitatsioonispetsialistidega selgitanud välja oma oskustele, võimetele ning soovidele vastavad ametikohad ning on leidnud koostöös koordinaatoriga (sotsiaaltöötajaga) sobiva praktikakoha tööpraktika läbiviimiseks.

Toimuvad sotsiaaltöötaja, psühholoogi ja tegevusterapeudi või füsioterapeudi grupitööd ning sotsiaaltöötaja ja psühholoogi individuaalsed nõustamised.

 

II etapp – tööpraktika ettevõttes (2 kuud)

Eesmärk: Klient on läbinud tööpraktika, omandanud vajalikud tööoskused, kohanenud töökeskkonnaga ning on valmis asuma palgalisele tööle avatud tööturul.

Praktika maht lepitakse kokku vastavalt kliendi vajadustele ja tööandja soovidele, kuid praktika maht nädalas ei ületa 40 tundi. Klienti toetab praktika ajal rehabilitatsioonispetsialist ehk koordinaator, kes viibib praktika alguses kliendiga koos praktikabaasis. Koordinaatori ülesandeks on klienti toetada töökeskkonnaga kohanemisel, tööülesannete õppimisel ja suhtlemisel tööandjaga. Samuti nõustatakse ja juhendatakse tööandjat.

Praktika ajal toimuvad programmi klientidega grupitööd/kogemuskohtumised rehabilitatsiooniasutuses.

III etapp –tööle asumine ja programmi lõpetamine (2 kuud)

Eesmärk: Klient on asunud tööle tema oskustele ja võimetele vastavale töökohale ning kliendiga on sõlmitud tööleping.

Klienti ja tööandjat toetatakse töölepingu sõlmimisel, jätkub kliendi ja tööandja nõustamine töökohal ning programmi tegevuste lõpetamine. Klient on tööl töölepingus määratud koormusega. Programmi lõpetamisel toimub grupinõustamine/kogemuskohtumine.

 

Kliendi nõusolekul kaasatakse rehabilitatsiooniprotsessi tema lähivõrgustik. Programmi raames tehakse tihedat koostööd Töötukassa juhtumikorraldajaga, et tagada piisav infovahetus, toetus kliendile ja klienti toetavate tööturuteenuste rakendamine. Programmi osutatakse integreeritult tööpraktika teenusega, eesmärgiga tagada seadusest tulenev alus tööpraktika korraldamiseks, mis on kõikidele osapooltele ühtselt mõistetav ja kindlates raamides.

Programmi oodatud tulemus – klient on leidnud läbi rehabiliteerivate tegevuste ja toetatud töölerakendamise metoodika kasutamise enda võimetele ja oskustele vastava töökoha.

 

Programmi maksumus SIIN.

Huvi korral võtke meiega ühendust telefonil 687 7231 või aadressil info(ät)astangu.ee.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019