Esileht > Projektid ja partnerlus > Programmipõhine rehabilitatsiooniteenuste osutamine > Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine 2012-2014

Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine 2012-2014

01.01.2012 - 31.12.2014 rakendatakse Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ESF raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013" (pikendatud kuni 31.12.2014) programmi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013 alapunkti 3.2. Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine.

Projekti eesmärk on välja töötada ja osutada töölesaamist toetavaid rehabilitatsiooniprogramme, läbi mille toetatakse tõenduspõhiste rehabilitatsioonimetoodikate arengut programmipõhise rehabilitatsiooniteenuse osutamisel. Kulumudeli vormi alusel välja töötada rehabilitatsiooniprogrammide hind.

Projekti raames osutatakse töölesaamist toetavaid rehabilitatsiooniprogramme 150 kliendile perioodil 01.09.2012-30.09.2013.

Projekti tegevuse käigus koostatud tulemuslikkuse analüüsi ja ettepanekuid kasutada SHS muudatuste rakendamisel ja üleminekul programmipõhisele teenuste osutamisele.

Rehabilitatsiooniprogrammide pakkumisega on toetatud erivajadustega inimeste ja nende lähedaste töölesaamist või töö säilitamist.

Lisaks rehabilitatsiooniprogrammide pakkumisele viiakse ellu järgmised tegevused:

 • piloteeritakse rehabilitatsioonivajaduse hindamise teenust, kasutades rehabilitatsioonivajaduse hindamise vormi, 4 rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindaja-eksperdi poolt 100 vabatahtliku kliendi hulgas;
 • töötatakse välja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise komisjoni töökord;
 • viiakse läbi 2 infoseminari teenuse osutajatele ja teavitatakse teenuse saajaid, tutvustamaks programmipõhise lähenemise eesmärki, programmidest saadud kogemust ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise tulemuslikkust;
 • programmi piloteerijate osalusel viiakse läbi kogemuskohtumisi;
 • projekti tegevustesse kaasatakse võrgustikupartnereid, s.h Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti esindajaid.

2014. aasta tegevused:

 • 2013.a programmide maksumuse analüüsis selgunud tegevuste loetelule sisu kirjelduse lisamine (tegevuste kirjelduste alusel), mille tulemusel on esitatud Sotsiaalkindlustusametile ettepanekud rehabilitatsiooniteenuste sisu muutmiseks, rehabilitatsiooniteenuste loetellu täiendavate teenuste lisamiseks ja teenuste hindade kujundamiseks;
 • programmide mõju hindamise metoodika väljatöötamine ja selle piloteerimine perioodil 2012-2013 piloteeritud 12 rehabilitatsiooniprogrammi peal.

Projekti tulemused 31.12.2013 seisuga:

Projekti raames töötati välja ja osutati 12 rehabilitatsiooniprogrammi 10 rehabilitatsiooniasutuse poolt:

 1. Activitas OÜ rehabilitatsiooniprogramm "Pööra selg seljavalule" (6 klienti);
 2. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, rehabilitatsiooniprogramm "Praktikalt tööle" (20 klienti);
 3. SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, rehabilitatsiooniprogramm "Seljaajukahjustusega inimesed tööturule" (20 klienti + 5 klienti);
 4. AS Keila Taastusravikeskus, rehabilitatsiooniprogramm "Neuroloogilise haigusega tööle saamise toetamine" (17 klienti);
 5. MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldekeskus, rehabilitatsiooniprogramm "Psüühiliste erivajadustega ja/või puuetega inimeste töölesaamist toetav programm" (10 klienti) ja rehabilitatsiooniprogramm "Töötubadest tööle" (5 klienti);
 6. Põlva Haigla AS, rehabilitatsiooniprogramm "Töös ja elus edasi - Parkinsoni haigusega inimeste töö säilitamist ja töölesaamist toetav programm" (6 klienti);
 7. SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, rehabilitatsiooniprogramm "Tahan Tööle" (24 klienti);
 8. Tervise Abi OÜ, rehabilitatsiooniprogramm "Liikumispuudega inimeste terviseriskide maandamine töövõimet toetava meetmena" (18 klienti);
 9. SA Maarja Küla, rehabilitatsiooniprogramm "Toega tööelu poole" (9 klienti);
 10. MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus, rehabilitatsiooniprogramm "Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm nägemispuudega inimestele nr 2" (7 klienti).

Kokku osales rehabilitatsiooniprogrammides 148 klienti (eesmärk oli 150)

Rehabilitatsiooniprogrammides osalemise tulemuste hindamise indikaatorid Eesmärk Tulemus
Teenuste abil aktiivsetele tööturuteenustele suunatud inimeste osakaal kõigist vastavaid teenuseid saanutest 30% 25% (37 klienti)
Teenuste abil tööle rakendunud või töö säilitanud inimeste osakaal kõigist vastavaid teenuseid saanutest 15% 58% (86 klienti, neist tööle saanud 36 ja töö säilitanud 50 klienti)
Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2017