Esileht > Projektid ja partnerlus > Programmipõhine rehabilitatsiooniteenuste osutamine

Programmipõhine rehabilitatsiooniteenuste osutamine

Mis on rehabilitatsiooniprogramm?

Rehabilitatsiooniprogramm on kindla eesmärgiga struktureeritud ja eelnevalt planeeritud rehabiliteerivate tegevuste kogum, mida osutatakse eelnevalt moodustatud kindlale erivajadustega inimeste grupile eelnevalt määratletud ajaperioodi jooksul.

Rehabilitatsiooniprogrammid võivad olla suunatud isikute töölesaamisele, õppimaasumisele, elukorralduse (elamise) muutmisele või muutuseks valmisoleku, motivatsiooni arendamisele. Rehabilitatsiooniprogrammis on kombineeritud individuaalsed ja grupiviisilised tegevused.

Töölesaamist toetavaid rehabilitatsiooniprogramme on Eestis erinevate ESF projektide raames välja töötatud alates 2009. aastast, täpsemat infot programmide kohta leiate järgmistelt alalehtedelt.

Projektides osalenud asutuste tagasiside programmipõhisele teenuse osutamisele on olnud positiivne. Välja on toodud nt meeskonnatöö paranemine, tegevuste parem eesmärgistatus ning sekkumiste tulemuslikkus (rehabilitatsiooniasutuste tagasiside programmipõhisele teenuse osutamisele on toodud nii "Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide 2010-2011 lõppraporti" 3 peatükis kui ka 2013 a rehabilitatsiooniasutuste tagasiside kokkuvõttes).

2014. aasta tegevused:

  • Kaardistada olemasolevad rehabilitatsiooniprogrammid Eestis valdkonna eesmärkide (õppimine, elamine, töötamine, suhtlemine ja vaba aeg), sihtgruppide (lapsed, eakad, tööealised) ja piirkonna lõikes. Kui Teie asutus juba osutab programmipõhiselt teenust, siis anna sellest meile teada. Kontaktisik Margery Roosimaa (margery.roosimaa(ät)astangu.ee).
  • Kaardistada rehabilitatsiooniprogrammide vajadus valdkonna eesmärkide, sihtgruppide ja piirkonna lõikes.
  • Välja selgitada rehabilitatsiooniasutuste koolitusvajadus programmipõhise teenuse osutamiseks ning välja töötada koolituskava.
  • Pakume konsultatsiooni rehabilitatsiooniprogrammi välja töötamisel. Konsultatsiooni saamiseks pöörduda Margery Roosimaa poole (margery.roosimaa(ät)astangu.ee).

Rehabilitatsiooniprogrammi välja töötamise aluseks soovitame kasutada rehabilitatsiooniprogrammi vormi, mille leiate siit.

Programmi maksumuse omahinna arvutamiseks soovitame kasutada projektide raames piloteeritud kulumudeli vormi, mille leiate siit.

2014 a. projekti "Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide 2012-2013" (pikendatud kuni 31.12.2014) jätkutegevused:

  • 2013. a programmide maksumuse analüüsis selgunud tegevuste loetelule sisu kirjelduse lisamine (tegevuste kirjelduste alusel), mille tulemusel on esitatud Sotsiaalkindlustusametile ettepanekud rehabilitatsiooniteenuste sisu muutmiseks, rehabilitatsiooniteenuste loetellu täiendavate teenuste lisamiseks ja teenuste hindade kujundamiseks;
  • Programmide mõju hindamise metoodika väljatöötamine ja selle piloteerimine perioodil 2012-2013 piloteeritud 12 programmi peal. 

Kontakt

Margery Roosimaa
arendusspetsialist-projektijuht
687 7254
5682 9105
margery.roosimaa(ät)astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2017