Esileht > Õppetöö > Õppimisvõimalused > "Tahan tööle" kursus peaajukahjustusega inimestele

"Tahan tööle" kursus peaajukahjustusega inimestele

Sihtrühm

Tööealised omandatud ajukahjustusega (mh ajutrauma, insult, ajukasvaja, ajuhüpoksia) kliendid, kelle ajukahjustus on tekkinud pärast 16. eluaastat ning kuni 5 aastat tagasi. Nende tervislik seisund on aktiivse taastusravi tulemusel stabiliseerunud, kuid:

·         füüsiliste (liikumisraskused, kroonilised valud jm)

·         kognitiivsete (keskendumisraskused, mälu- ja kõnehäired, kiire väsimine jm)

·         emotsionaalsete (meeleolu kõikumine, kerge ärrituvus, depressioon jm) ja

·         sotsiaalsete (isoleeritus jm)

muutuste tagajärjel esineb raskusi igapäevaelu tegevustes.

 

Kursus sobib kliendile, kes:

·         on põhiliikumistel iseseisev (sh ratastooli või muu abivahendi kasutamine);

·         on igapäeva põhitoimingutes (sh enesehooldus) iseseisev või vähese kõrvalabi või juhendamise vajadusega;

·         on motiveeritud õppima ja siirduma tööle;

·         näeb ja kuuleb piisavalt kursuse tegevustes osalemiseks (nägemine ja kuulmine korrigeeritud abivahenditega);

 

Kursus ei sobi kliendile, kes:

·         ei valda eesti keelt igapäevase suhtluse tasemel;

·         on agressiivne (verbaalne ja füüsiline), ei mõista baastasemel sotsiaalseid norme;

·         on psühhootilises seisundis, või kellel ilmneb ennastkahjustav käitumine;

·         on sõltuvuses alkoholist või narkootikumidest;

·         on pideva järelevalve vajadusega vastavalt kognitiivsetele ja sotsiaalsetele raskustele. 

 

Programmis osalejate arv 6–8 inimest

 

 

Eesmärk

Kursus eesmärgiks on toetada inimese naasmist aktiivsesse ellu.  Kursus toetab ka ühiskonnas rakendumisvõimaluste leidmisel (siirdumine avatud tööturule, siirdumine tasustamata tööle ehk vabatahtlik töö, või Töötukassa teenusele).

Kursuse jooksul aidatakse klientidel kohaneda omandatud ajukahjustusest tuleneva terviseseisundiga. Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu toetatakse kliendi eneseteadvuse tõusu, aidates tal teadvustada tema toimetulekupiiranguid ning vähendada nende mõju oma elukvaliteedile. 

 

 

Kestus

8 kuud, september - aprill

 

 

Tegevused

Kursus on koosneb viiest tsüklist, millele eelneb pikem hindamine Astangu Keskuses.

I, II, ja III tsükkel kestavad 7–8 nädalat ning koosnevad erinevatest rühmategevustest. Kõikide rühmategevuste sisu on omavahel tihedalt seotud ja toetab terviklikult kliendi tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamist. 
Sõltuvalt kliendi individuaalse tegevuskava eesmärkidest ja hindamise käigus selgunud vajadusest saab klient ka individuaalseid rehabilitatsiooniteenuseid. Samuti teeb tööhõivespetsialist individuaalset karjäärinõustamist. Igas tsüklis on oluline osa uute töökogemuste saamiseks praktilistel tegevustel:

lihttöö kaitstud töö töötoas, puidutöö ja vabatahtlik töö.

Klientide üldise aktiivsuse ja tegevusvõime tõstmiseks suunatakse neid meeldivaid huvitegevusi leidma ja neis osalema Astangu KRK-s või Tallinna linnas.

IV tsüklis (märts, aprill) on kliendid on 3-nädalasel praktikal. Mõlemale praktikale järgneb keskuses praktikat kokkuvõttev nädal, mille jooksul toimuvad erinevad rühmategevused.

Maikuus toimub klientide ja tööandjate toetamine ja nõustamine tööhõivespetsialisti ja kursuse koordineerija poolt. 

 

Peamised teemad

I tsükkel: kohanemine, elukvaliteedi erinevate aspektide määratlemine ja isiklike eesmärkide seadmine, terviseprobleemid

II tsükkel: suhted ja suhtlemine erinevates olukordades, tööalased suhted

III tsükkel: enda tugevuste ja nõrkuste hindamine, arendamist vajavate oskuste väljaselgitamine ja käitumismustrite korrigeerimine, osalemine tasustamata töös

IV tsükkel: tööpraktika, siirdumine avatud tööturule või tööturuteenusele

 

Kursuse oodatav tulemus kliendi jaoks:

·         Tõusnud on kliendi elukvaliteet

·         Klient tegeleb aktiivselt hobidega

·         Klient on siirdunud avatud tööturule, tasustamata tööle või tööturuteenusele.

 

 

Hindamine kursusele saamiseks

Kursusele sobivuse hindamiseks toimub pikem hindamine keskuses (eelhindamine ühel päeval ja vajadusel 2-päevane pikem hindamine).


 2-päevase hindamise jooksul osaleb klient käimasoleva rehabilitatsiooniprogrammi rühmategevustes ja elab keskuse õpilaskodus. Lisaks rühmategevustele toimuvad nende kahe päeva jooksul vajaduspõhiselt individuaalsed kohtumised erinevate spetsialistidega sealhulgas kursuse koordineerija ja tööhõivespetsialistiga.


 Meeskonnatöö tulemusena selguvad kliendi individuaalsed võimed ja vajadused ning sobivus kursusele. Pärast lõplikku hindamiste kokkuvõtte vormistamist tutvustatakse seda kliendile või tema lähedastele.

Kontakt

Kristina Holenev
teenuste konsultant
tel 687 7231
kristina.vedrinskaja(ät)astangu.ee

 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018