Esileht > Õppetöö > Õppimisvõimalused > Kutseharidus

Kutseharidus

Üldine teave

Kutsehariduse erialadele ootame inimesi, kes tahavad omandada ametioskusi ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötamist.

Kutsehariduse erialasid õpetame koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Kutsehariduse erialade õppijad kuuluvad Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirja. Lõputunnistuse väljastab Haapsalu Kutsehariduskeskus. Õppetöö toimub Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Õppekeskkond on kohandatud liikumispuudega inimestele.

Õppijatel on võimalik taotleda kõiki soodustusi ja toetusi (nt sõidukulude hüvitist ja õppestipendiume), mis on mõeldud kutseõppeasutuse päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele õppijatele.

Kõiki kutsehariduse erialade lõpetajaid toetatakse võimetekohasele tööle asumisel.

PS! Alates 2017. aasta sügisest tarkvaraarendaja ning bürootöö kutseõppesse õppijaid vastu ei võeta. Loe lähemalt SIIT.

Üles

Vaata pilte abikoka eriala tegemistest Facebookis.

Abikoka eriala

Tutvu ka abikoka eriala infolehega.

Õppeaeg: 1 aasta

Abikoka eriala lõpetajal on toitlustusasutuses koka abilisena töötamiseks vajalikud teadmised. Ta oskab käidelda erinevaid toiduaineid ja puhastada erinevaid pindu, kasutada puhastusseadmeid ja -vahendeid ning valmistada lihtsamaid toite. Lõpetajad leiavad tööd abikokana restoranides, kohvikutes, sööklates, baarides, suurköökides, catering-ettevõtetes. 

Lihtsustatud õppes põhihariduse omandanud inimeste kõrval ootame õppima ka neid, kel on põhiharidus jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Õppekava sisu

 • Üld- ja põhiõpingud:

  • sissejuhatus majutamise ja toitlustamise valdkonna kutseõpingutesse
  • töökeskkond
  • toitlustamine
  • töösuhted
  • majanduse alused
  • klienditeeninduse alused
  • köögitöö õpe
  • abikoka praktiline töö köögis
  • abikoka praktika - 10 nädalat
  • lõpueksam

 • Valikõpingud:

  • pagaritöö
  • arvutiõpetus
  • eriala toetav matemaatika

Üles

Tisleri eriala

Tutvu ka tisleri eriala infolehega.

Õppeaeg: 1.5–2 aastat

Tisler töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (nt kapid, riiulid, lauad jne), detaile (nt höövelliistud, liimkilp, parkett, mööblidetailid jne) ja teisi puittooteid (nt uksi, aknaid, treppe jne). Tisleritöö eeldab tehnilist taiplikkust, ruumilist kujutlusvõimet, hoolikust, täpsust, koormustaluvust ja vastutustunnet.

Tisleri erialale ootame õppima inimesi, kes tahavad omandada ametioskusi ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötada. Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Lisaks ootame õppima ka neid inimesi, kelle  põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Õppekava osalisel läbimisel on võimalik omandada puidupingioperaator, tase 3 osakutse.

Õppekava sisu

  • materjaliõpetus
  • mööbli ja puittoodete joonestamise alused
  • puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsi töötlemise tehnoloogia
  • puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia
  • lihtsamate puittoodete koostamine, viimistlemine ja pealistamine
  • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • praktika ettevõttes

Töövõimalused peale lõpetamist

Puidutöötlemise ja puittoodete tootmisega tegeleb Eestis peaaegu 1000 ettevõtet, kus on hõivatud ligikaudu 19 000 inimest.
Astangu keskuse puiduerialade lõpetajad on tööle asunud näiteks järgmistesse ettevõtetesse: AS Standard, AS Fleming, AS Neiser Grupp, OÜ Brenstol, Klavis OÜ.

Üles

UUS! IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala

Õppeaeg: 3 aastat

IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine. IT-süsteemide nooremspetsialist võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne.

Tema ülesandeks on standardsete IT alaste probleemide lahendamine, edastades nende hulgast keerulisemad vanemspetsialistidele. IT-süsteemide nooremspetsialisti töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ja meeskonnatöö oskust.

Ootame õppima erivajadustega inimesi, kes on omandanud põhihariduse põhikooli riikliku õppekava alusel ning kelle tervislik seisund võimaldab IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal töötamist. Õppima võivad tulla ka juba keskhariduse omandanud inimesed.

Õppekava sisu:

 • Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
 • rakendustarkvara
 • organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
 • IT süsteemide riistvara
 • arvutivõrgud ja võrguseadmed
 • arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
 • Windows-operatsioonisüsteemide haldus
 • Linux/BSD-operatsioonisüsteemide haldus
 • operatsioonisüsteemid
 • rakendusserverite haldus
 • skriptimisvahendid
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • ettevõttepraktika 

Kontakt


 teenuste konsultant
tel 687 7231
info@astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018