Esileht > Õppetöö > Õppimisvõimalused > Kohanemiskursused

Kohanemiskursused

Üldine teave

Tutvu ka kohanemiskursuste infolehega.

Kohanemiskursustele ootame inimesi, kes vajavad tuge: 

 • kohanemisel
 • erialavalikul
 • õppimise, töötamise ja muu tegevuse võimaluste täpsustamisel
 • iseseisvaks eluks vajalike oskuste omandamisel ja harjutamisel
 • õpioskuste kujundamisel tööoskuste omandamiseks ja/või tööle asumiseks

Kursuste üldine kirjeldus

Igapäevaoskuste arendamist toetavad erinevad õppemoodulid: toiduvalmistamine ja olmetööd, praktiline eesti keel ja matemaatika, arvutiõpetus.

Tööharjumuste kujundamine toimub peamiselt praktilise töö abil keskuse õppeklassides ja töökodades.

Iga õppenädala lõpus toimub kõikide õppijate osalusel nädala tulemuste arutelu ning uute eesmärkide seadmine. Nädala arutelu käigus toetatakse õppija enesehinnangu kujunemist ning reaalsete tegevuseesmärkide seadmist.

Kutsesobivuse väljaselgitamiseks ning sobiva erialavaliku tegemiseks pakutakse õppijale võimalust osaleda erinevate erialade tundides, töökatsetel ning kutsenõustamisel. Lisaks viiakse läbi õppekäike kutseõppeasutustesse ning ettevõtetesse, et tutvuda erinevate õppimise ja töötamise võimalustega.

Õppija ametiõppesse või tööellu ülemineku toetamisel lähtutakse õppija eesmärkidest ja valikust edasiste tegevusvõimaluste osas. Õppija ülemineku toetamisse on kaasatud õpperühma rühmajuhendaja, õpetajad, tööhõive- ja rehabilitatsioonispetsialistid.

Olulised eeldused õppima asumiseks on:

 • tervislik seisund, mis võimaldab õppida;
 • oskus orienteeruda ajas ja tuttavas keskkonnas;
 • suutlikkus keskenduda sihipärasele tegevusele rühmas;
 • tahe õppida ja teha võimetekohast tööd.

Lõpetamisel saab õppija:

 • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tunnistuse kohanemiskursuse läbimise kohta;
 • üleminekuplaani, kus on edasist tegevust toetav info ja nõuanded.

Lähtudes oma võimetest ja soovidest ning keskuse meeskonna poolt antud soovitustest, on kohanemiskursuse läbinud õppijal võimalik jätkata õpinguid Astangu tööõppekursustel, kandideerida õppekohale mõnes kutseõppeasutuses või alustada aktiivset tegevust päevakeskuses või tööturul jõukohases töötamise vormis.

Õppeaeg

 • õppeaeg kestab 1 aasta, septembrist maini

Üles

Kohanemiskursus KE

Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele. Kursusel läbib õppija erinevaid tööõppemooduleid, et oma huvisid ja võimeid hinnata.

Praktilise tegevuse ja tööõppe moodulid

 • olmetööd ja toiduvalmistamine
 • puidutöö või tekstiilitöö
 • kangastelgedel kudumine
 • pagaritöö
 • kunstiõpetus ja keraamika
 • tööharjutus töötoas

Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid

 • matemaatika
 • eesti keel
 • inimeseõpetus
 • arvutiõpetus

Karjäärikujundamine

Kehaline arendamine

Üles

Vaata Facebooki albumit KP kohanemiskursuse tegemistest.

Kohanemiskursus KP

Kohanemiskursus KP on puidutöö suunaga kohanemiskursus. Osalejatelt eeldame huvi puidutöö vastu. Vastavalt oma arengukavas kokku lepitud tegevustele on õppijal võimalik end soovi korral proovile panna ka teistel erialadel (nt pagaritöö, abikokk jne).

Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele. Õpperühmas on 6 kohta ja 4 lisakohta. Lisakohtadele saab õppima asuda kogu õppeaasta jooksul. Lisakohad on mõeldud õppijatele, kes on huvitatud puidutöö algoskuste omandamisest, et seejärel erialaõppesse minna või lihtsamat puidutööd tegema hakata.

Praktilise tegevuse ja tööainete moodulid

 • olmetööd ja toiduvalmistamine
 • puidutöötlemine
 • kunstiõpetus (joonistamine)
 • puidutöötlemise praktika (ettevõttes või kaitstud töötoas)

Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid

 • eesti keel ja matemaatika
 • arvutiõpetus
 • nädala arutelu

Üles

Kohanemiskursus KT

Kohanemiskursusel KT aidatakse õppijal selgust saada oma võimetes ning ning õpetatakse eelkõige iseseisvaks eluks vajalikke praktilisi oskusi. Õpe on kohandatud toimetuleku õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele ja muu sarnase haridusliku erivajadusega inimestele.

Praktilise tegevuse ja tööõppe moodulid

 • olmetööd ja toiduvalmistamine
 • puidutöö
 • kangastelgedel kudumine
 • käsitöö ja kunstiõpetus

Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid

 • matemaatika
 • eesti keel
 • inimeseõpetus
 • arvutiõpetus

Üles

Kohanemiskursus KA

Kohanemiskursus KA on arvutikasutamise suunaga kohanemiskursus. Vastavalt oma arengukavas kokku lepitud tegevustele on õppijal võimalik end soovi korral proovile panna ka teistel erialadel (nt pagaritöö, puidutöö, abikokk jne).

Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele. Kursusele on oodatud ka muu haridusliku taustaga inimesed, kes vajavad rohkem aega uue keskkonna, töökorralduse ja kaaslastega kohanemiseks ning tuge suhtlemisel.

Praktilise tegevuse ja arvutiainete moodulid

 • arvutikasutamine ja kontoritöö programmid (Word, Excel, Powerpoint)
 • arvutihooldus
 • veebisirvimine ja -suhtlus
 • fototöötlus
 • praktiliste oskuste treening
 • puidutöö
 • pagaritöö
 • käsitöö

Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid

 • matemaatika
 • praktiline eesti keel
 • kunst ja muusika 
 • nädala arutelu

Kehaline arendamine

Karjäärikujundamine

Üles

Kohanemiskursus Tahan Tööle 

Kohanemiskursuse Tahan Tööle eesmärgiks on toetada inimese naasmist aktiivsesse ellu. Kursus toetab ka ühiskonnas rakendumisvõimaluste leidmisel (siirdumine avatud tööturule, siirdumine tasustamata tööle ehk vabatahtlik töö, või Töötukassa teenusele). 
Kursus on mõeldud tööealistele omandatud ajukahjustusega (mh ajutrauma, insult, ajukasvaja, ajuhüpoksia) inimestele, kelle ajukahjustus on tekkinud pärast 16. eluaastat ning kuni 5 aastat tagasi ja kelle tervislik seisund on aktiivse taastusravi tulemusel stabiliseerunud, kuid ajukahjustusest tulenevate muutuste tagajärjel esineb raskusi igapäevelu tegevustes.

Kursuse jooksul aidatakse õppijal kohaneda omandatud ajukahjustusest tuleneva terviseseisundiga. Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu toetatakse õppija eneseteadvuse tõusu, aidates tal teadvustada tema toimetulekupiiranguid ning vähendada nende mõju oma elukvaliteedile. 

 

Tegevused

 • Erinevad rühmategevused. Kõikide rühmategevuste sisu on omavahel tihedalt seotud ja toetab terviklikult kliendi tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamist.
  Sõltuvalt kliendi individuaalse tegevuskava eesmärkidest ja hindamise käigus selgunud vajadusest saab klient ka individuaalseid rehabilitatsiooniteenuseid. Samuti teeb tööhõivespetsialist individuaalset karjäärinõustamist.

 •  Praktilised tegevused: lihttöö kaitstud töö töötoas, puidutöö ja vabatahtlik töö.

 • Huvitegevused Astangu KRK-s või Tallinna linnas.

 • 3-nädalane praktika. Maikuus toimub klientide ja tööandjate toetamine ja nõustamine tööhõivespetsialisti ja kursuse koordineerija poolt. 

 

Peamised teemad

 • Kohanemine, elukvaliteedi erinevate aspektide määratlemine ja isiklike eesmärkide seadmine, terviseprobleem

 • Suhted ja suhtlemine erinevates olukordades, tööalased suhted

 • Enda tugevuste ja nõrkuste hindamine, arendamist vajavate oskuste väljaselgitamine ja käitumismustrite korrigeerimine, osalemine tasustamata töö

 • Tööpraktika, siirdumine avatud tööturule või tööturuteenusele

Kontakt


 teenuste konsultant
tel 687 7231
info@astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018