Esileht > Õppetöö > Õppimisvõimalused > Kursus "Sissejuhatus infotehnoloogiasse"

Kursus "Sissejuhatus infotehnoloogiasse"

Tutvu ka kursuse "Sissejuhatus infotehnoloogiasse" infolehega.

Õppeaeg: 1 aasta

Kursuse “Sissejuhatus infotehnoloogiasse” eesmärk on võimaldada õppijal omandada arvutikasutaja algpädevus ja soovi korral taotleda oskustunnistust European Computer Driving Licence sooritades 8 AO eksamit (AO1 – AO7 ja AO12). AO eksamite sooritamine on kursusel osalejale vabatahtlik. Eksamite sooritamine on tasuline. Ühe eksami hind on 16€. Infotehnoloogiaalaste praktiliste põhioskuste omandamise kõrval on õppijal võimalus hinnata oma kutsesobivust IT valdkonnas edasi õppimiseks ja töötamiseks ning selgitada välja oma tulevikueesmärgid ja huvid. 

Kursuse lõpetaja saab:

 • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tunnistuse, kus kajastub õpingute sisu, maht ja tulemused
 • arvutikasutaja oskustunnistuse, kui õppija on sooritatud AO eksameid 

Õppima ootame tööealisi erivajadustega inimesi, kes soovivad uusi arvutioskusi omandada ja/või oma kutsesobivust IT-õpinguteks välja selgitada. Kursuse õppekava on sobiv põhikooli riikliku õppekava alusel õppinud õppijatele.

Kursusel osalejatele ei laiene kutseõppeasutuste õppijate toetused ja soodustused.

Õpingute kogumaht on 35 õppetöö nädalat.

Õppegrupis on kuni 12 õppijat.

Õppekava sisu

 • Põhiõpingute moodulid:

  • arvutikiri
  • arvuti kasutamine ja failihaldus
  • suhtlemispsühholoogia
  • tekstitöötlus
  • esitlus
  • veebisirvimine ja suhtlus
  • arvutustabelid
  • andmebaaside kasutamine
  • info- ja sidetehnoloogia mõisted
  • süsteemihooldus
  • kodulehe sisu loomine ja haldus
  • IT turvalisus
  • kehaline arendamine

 • Valikmoodulid:

  • kutsesuunitlus
  • inglise suhtluskeel
  • matemaatika

Üles

Kontakt

Kristina Holenev
teenuste konsultant
tel 687 7231
kristina.holenev(ät)astangu.ee

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on ECDL sertifitseeritud eksamikeskus

ECDL testid hõlmavad nii arvutialast teooriat kui ka praktilist kasutust. Teste saab teha nii vene kui eesti keeles. Programmi raames saab omandada sertifikaati kahel tasemel:

 • ECDL Start sertifikaadi saamiseks tuleb eksami tegijal sooritada edukalt 4 vabalt valitud ECDL testi.
 • ECDL Core sertifikaadi saamiseks tuleb eksami tegijal sooritada edukalt 7 vabalt valitud ECDL testi.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses saab sooritada järgnevaid ECDLi mooduleid:

Moodul 1 – Info- ja sidetehnoloogia, mis eeldab info- ja sidetehnoloogia põhimõistetest arusaamist üldtasemel ja arvuti eri osade tundmist
Moodul 2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, mis nõuab taotlejalt arvuti kasutamise ja haldamise oskust
Moodul 3 – Tekstitöötlus, mis nõuab taotlejalt oskusi tekstitöötlusprogrammi kasutamiseks igapäevaste dokumentide koostamisel
Moodul 4 – Arvutustabelid, mis eeldab arvutustabeli mõiste tundmist ja oskusi tabelarvutusprogrammi kasutamiseks igapäevaste tabelite koostamisel
Moodul 5 – Andmebaaside kasutamine, mille eesmärgiks on tunda andmebaasi mõistet ning osata kasutada andmebaase
Moodul 6 – Esitlus, mis nõuab taotlejalt oskusi esitlustarkvara kasutamiseks
Moodul 7 – Veebisirvimine ja suhtlus, mis eeldab teadmisi Interneti kasutamiseks ning elektronposti ja muude suhtlusvõimaluste tundmist
Moodul 12 – IT turvalisus

Näidistestidega saate tutvuda ECDL Foundationi kodulehel www.ecdl.org

Mida annab ECDLi eksami sooritamine õpilasele:

 • Sujuva arvutikasutusoskusega õppurid edenevad koolitöös ja haridustee jätkamises paremini
 • ECDL sertifikaat tõendab objektiivselt eksami sooritanu aruvtikasutusoskusi
 • ECDL sertifikaat on mitmetes ülikoolides aktsepteeritud dokument sisseastumisel
 • ECDL eksamiprogramm on mitmete Eesti kutsestandardite osa
 • Võimalus saada oma esimene rahvusvaheline oskuste sertifikaat

Mida annab ECDL testide sooritamine õpetajale:

 • ECDL test on objektiivne mõõdupuu koolipersonali ja õpilaste oskuste hindamiseks
 • Arvutialase pädevusega õpetajad annavad tunde efektiivsemalt, ajasäästlikult ja suurema tulemuslikkusega.
 • Teeb õpetaja töö mugavamaks ja lihtsamaks – kommunikatsioon õpilaste ja kolleegidega, töövahendite kasutus (e-kool), tunni programmi ettevalmistus
 • Avab õpetajatele võimaluse kasutada kaasaegset tehnoloogiat, mille abil kooliprogrammi põnevamaks muuta. Näiteks luua veebipõhiseid teste, kasutada e-õppematerjale jpm.

Lisainfot ja eksamile registreerida saab Astangu ECDL koordinaatori kaudu.
ECDL koordinaator Astangul on Avo Joorits, avo.joorits(ät)astangu.ee.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018