Esileht > Meie keskusest > Uudised > Artikkel

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus lõi elektroonse keskkonna rehabilitatsioonisüsteemi ühtlustamiseks

6. juuni 2018  /  Astangu uudised, Aktuaalne 3/2017

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus alustas juunis pilootprojektiga, mille eesmärk on oluliselt lihtsustada erivajadustega inimeste elu ja vähendada bürokraatiat.

Praegu ei liigu informatsioon inimese terviseseisundi ja toimetuleku kohta teenuse osutajate vahel ning sotsiaalse-, tööalase- ja meditsiinilise rehabilitatsiooni teenustel on erinevad tööprotsessid. Sellest tingituna tekib teenustes dubleerimine, puudub ühtne eesmärk ja süsteem võib olla inimese jaoks keeruline.

 

Eestis on rehabilitatsiooniteenused jaotatud kolme sektori vahel: meditsiinilist rehabilitatsiooni (ehk taastusravi) finantseerib ja korraldab Eesti Haigekassa, sotsiaalset rehabilitatsiooni Sotsiaalkindlustusamet ja tööalast rehabilitatsiooni Eesti Töötukassa. Samas on palju inimesi, kes liiguvad ühelt teenuselt teisele ning kelle puhul on vajadus olukorra tervikhindamise järele – nt millised jätkuteenuseid või abivahendeid on vaja. Kuna ühtne inforuum erinevate rehabilitatsiooniteenuse osutajate vahel puudub, on kliendile pandud suur vastutus oma seisundi kohta info edastamisel.

  

Olukorra parandamiseks on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus välja töötanud elektroonse töövahendi kõikidele rehabilitatsioonispetsialistidele, kes inimesega erinevates teenuse osutamise etappides kokku puutuvad. Elektroonne töövahend põhineb Rahvusvahelisel Funktsioneerimisvõime Klassifikatsioonil (RFK), mille abil on võimalik liikuda hetkel kasutatavatelt kirjeldavatelt hinnangutelt täpsemate mõõdetavate tulemusteni, mis võimaldab erinevatel spetsialistidel paremini infot võrrelda ning tulemusi analüüsida. See lihtsustab andmevahetust, kuna inimesega seotud rehabilitatsioonialane info on valdkonna spetsialistidele kättesaadav. Samuti on teenuse osutamise protsess ja tulemused jälgitavad teenuse rahastajatele Sotsiaalkindlustusametis ja Eesti Töötukassas, hõlbustades nii otsuste langetamist riigi poolt rahastatavate teenuste osas. Astangu keskusele teadaolevalt pole mujal riikides varem sellist elektroonset töövahendit rehabilitatsioonivaldkondade üleselt katsetatud.

 

Projekti elluviimiseks on kaasatud partnerid erinevatest Eesti piirkondadest: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Põhja-Eesti Taastusravikeskus, Pärnu Haigla, Põlva Haigla, Dorpat Tervis ning Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet. Nimetatud partnerid kasutavad piloteerimiskeskkonda 2019. aasta aprilli lõpuni, pärast mida analüüsitakse projekti tulemusi ning tehakse riiklikul tasandil otsused, kas rakendada töövahendit kõikidele valdkonna asutustele.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019