Esileht > Kompetentsikeskus > RAKK ehk rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus > Rehabilitatsiooniprogrammide arendamine

Rehabilitatsiooniprogrammide arendamine

Rehabilitatsiooniprogramm on kindla eesmärgiga struktureeritud ja eelnevalt planeeritud rehabiliteerivate tegevuste kogum, mida osutatakse kindlale erivajadustega inimeste grupile eelnevalt määratletud ajaperioodi jooksul.

Programmi erinevad tegevused on omavahel integreeritud, kus erinevad spetsialistid teevad tihedalt koostööd, toimub inimeste oskuste ja tegevusvõime arendamine kindlalt seatud eesmärgil. Rehabilitatsiooniprogrammis on kombineeritud individuaalsed ja grupiviisilised tegevused.

Alates 2016 aastast reguleerib rehabilitatsiooniprogrammide osutamist Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015. a määrus nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu“ § 4.  Rehabilitatsiooniprogrammi andmed https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015036

Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise valdkonnad võivad olla:

1.       Tööalane rehabilitatsioon - rahastab Eesti Töötukassa

2.       Sotsiaalne rehabilitatsioon - rahastab Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid jaotuvad omakorda järgnevatesse valdkondadesse:

  • elamine (või igapäevaelu)
  • õppimine
  • suhtlemine ja vaba aeg
  • töövõime eelduste arendamine

Vastavalt Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015. a määruse nr 66 Lisale 2 peavad riigi poolt finantseeritavad rehabilitatsiooniprogrammid olema kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti poolt (Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015. a määrus nr 66 Lisa 2 „Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja selle täpsustatud hindamiskriteeriumid“ https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5033/SOM_m66_lisa2.pdf 

Informatsioon kinnitatud rehabilitatsiooniprogrammide kohta on tulevikus kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa kodulehtedelt ning majandustegevuse registrist. Astangu Keskus osaleb rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise komisjoni töös. Loe Sotsiaalkaitseministri käskkirja siin.

Rehabilitatsiooniprogrammide vajaduse kaardistus

AKRK rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse üheks tegevusvaldkonnaks on rehabilitatsiooniprogrammide arendamine erivajadusega lastele, tööealistele ja pensioniealistele inimestele. Vastavalt 2016. aastal jõustunud sotsiaalhoolekande seadusele on rehabilitatsiooniprogramm koostatud kindlale sihtgrupile, programmile on seatud eesmärk ning fikseeritud on eesmärgi saavutamiseks vajalikud rehabiliteerivad teenused, nende maht ning programmi elluviimise periood. 

Töölesaamist toetavaid rehabilitatsiooniprogramme on Eestis erinevate Euroopa Sotsiaalfondi projektide raames välja töötatud alates 2009. aastast. 2015. aastast on ESF vahenditest arendatud rehabilitatsiooniprogramme ka lastele ja pensioniealistele inimestele. 2016. aastast on võimalik väljatöötatud rehabilitatsiooniprogramme osutada  Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa finantseerimisel.  2017. aasta märtsi kuu seisuga oli Sotsiaalkindlustusametis kinnitatud 18 programmi, nendest lastele 4, tööealistele 10 ja eakatele 5 (sh on üks programm suunatud nii tööealistele kui ka eakatele ning üks programm on suunatud noortele tööealistele vanuses 16-19 eluaastat).

2017. aastal koostatud laste ja tööealiste rehabilitatsiooniprogrammide vajaduse kaardistus.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018