Esileht > Kodukohanduse projekt > Pilootprojekti tingimused

Projekti tingimused

Sotsiaalministeerium on kinnitanud uued toetuse andmise tingimused projektile „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (kättesaadav siin) ja toetuse tingimuste lisa (kättesaadav siin).

Tutvu järgnevate olulisimate punktidega ning uuri, millised on tingimused projektist toetuse taotlemiseks:

Mida saab eluruumides kohandada?
Kohandustööd sisaldavad:
1. eluruumi ning eluruumi sisse- ja väljapääsu kohandamist.
2. hoone välisukse ning eluruumi vahelise käigutee kohandamist.
3. hoone, kus asub taotleja eluruum, sisse- ja väljapääsu kohandamist.

Millised kulud projekt katab?
Maksimaalne toetussumma pilootprojektis on 4500 eurot ja kaetakse järgmised kulud:

 • Kohandustööde elluviimisega seotud kulud, sh ehitustööd ja ehitusmaterjalide kulud, mis ei tulene otseselt taotleja erivajadustest, ent on vajalikud taastamaks pärast kohandust eluruumi eesmärgipärane kasutamine või ehituseelne väljanägemine.
 • Ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit ja/või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada.
 • Puudega isiku erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud.
 • Abivahendite määruse (Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed. Vastu võetud 21.12.2015 nr 74) alusel toetatavad statsionaarsed abivahendid (näiteks käsipuud, käetoed) juhul kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.
 • Ehitustööde iseseisval teostamisel rahastatakse projekti vahenditest vaid materjalikulud.

 

Milliseid kulusid projekt ei kata?

 • Toetuse taotlemiseks ja selle kasutamiseks tehtavad ettevalmistavad kulud.
 • Kohandustööde elluviimisega seotud kulud, mille teostamise vajadus ei tulene otseselt puudega isiku erivajadustest ega ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise taastamiseks.
 • Ülemäärased, toreduslikud kulud nagu näiteks tünnisaun, aurusaun, ülemäära kallid ehitusmaterjalid ja abivahendid, millele on olemas soodsam ja puudega isiku erivajadusi arvestav alternatiiv.
 • Tahtlikult vääralt arvestatud kulud.
 • Ehitaja vastutusalas olevast lohakusest või tegemata jätmise tagajärjel tekkinud kulud.
 • Teisaldatavad abivahendid.

Kes saab toetust taotleda?
Toetust saab taotleda inimene, kelle puude kehtivusaeg on taotlemise hetkest vähemalt kuus kuud ning kes vajab abi igapäevategevustes.

Pilootprojektis teostatakse kokku vähemalt 45 kohandust. Järjekorra loomise aluseks on taotluse saabumise aeg ning järjekorra alusel kohandatakse eluruumid järgmise planeeritud jaotusega:

 • 5 kohandust eluruumile, sh eluruumi sisse- ja väljapääsule;
 • 5 kohandust hoone välisukse ja eluruumi vahelisele käiguteele;
 • 5 kohandust hoone sisse- ja väljapääsule, kus asub taotleja eluruum;
 • 15 kohandust puudega isikutele, kes on alla 18-aastased;
 • 15 kohandust puudega isikutele, kes on vanuses 18-62 eluaastat;
 • 15 kohandust puudega isikutele, kes on 63-aastase või vanemad.

Millist eluruumi projekti abil kohandada saab?

 • Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht.

   

 • Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja (või tema lapse/vanema):

  - omandis või kaasomandis.

 • - kasutuses lepingu alusel. Lepingu järgi peab taotlejal olema õigus omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt 5 aastat pärast kohanduse planeeritud lõpetamist. See tähendab, et leping peab kehtima ka eluruumi omaniku vahetumisel ning leping peab olema kantud kinnistusraamatusse.

   

 • Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja või tema vanema või lapse omandis, peab esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku ning vajaduse korral hoone teiste korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

   

 • Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlemisel olema hüpoteegipidaja nõusolek kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab taotlejal vara käsutamist.

   

 • Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, v.a juhul kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt 5 aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest. See tähendab, et leping peab kehtima ka eluruumi omaniku vahetumisel ning leping peab olema kantud kinnistusraamatusse.

   

 •  

Kuidas taotlus esitatakse?

Eluruumi kohandamise taotluse saab esitada puudega isik või tema seaduslik esindaja.

Taotlus tuleb esitada 31 päeva jooksul pärast taotlusvooru avanemist.

Juhul, kui kodukohandust vajavad inimesed elavad koos ühes trepikojas/korteris ja soovivad sama kohandust, on soovitatav neil täita eraldi taotlused ja esitada need koos ühes ümbrikus, et töödega saaks alustada samaaegselt.

Täpsem info taotluste vastuvõtmise kohta on peagi leitav praeguselt veebilehelt.

 

Mis saab pärast taotluse esitamist?

Taotlus läheb menetlemisele. Menetlemisel on kaks etappi. Nendele, kelle taotlus esimeses etapis kvalifitseerus, teeb Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse esindaja (vajadusel koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga) järjekorra alusel koduvisiidi. Koduvisiidi jooksul hinnatakse kohanduse sisulist vajadust.
Visiidi käigus hinnatakse taotleja tegevuspiiranguid igapäevatoimingutest lähtuvalt:

   

 1. pesemise- ja tualetitoimingud.

 2. liikuvusega seotud toimingud.

 3. köögitoimingud.

Visiite tehakse kuni kvalifitseerunud taotlejatega on sõlmitud toetusleping.

Kuidas eluruumide kohandus läbi viiakse?

 1. Kvalifitseerunud taotlejatele koostab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus koduvisiidi järgselt eksperthinnangu kohanduse lahendusega.
 2. Vastavalt eksperthinnangule esitab taotleja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele vastavalt teostatavate tööde vajadusele 2 ehitustööde hinnapakkumist, 2 projekteerimistööde hinnapakkumist ning 2 hinnapakkumist abivahendeid müüvalt ettevõttelt. Juhul kui taotleja soovib kohandustöid ise teostada, tuleb esitada hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt ja kahelt abivahendite müüjalt.
 3. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus teeb otsuse taotluse rahuldamise/mitte rahuldamise kohta.
 4. Pärast rahuldatud taotlust koostatakse inimese ja omavalituses vahel toetusleping.
 5. Eluruumi kohanduse saaja tellib Astangu spetsialisti hinnangu alusel 6 kuu jooksul pärast taotluse rahuldamist vajadusel ehitusprojekti ning organiseerib ehitusloa kohanduse elluviimiseks.
 6. Kohanduse saaja tellib või teostab iseseisvalt vajalikud ehituslikud kohandustööd.

Ehitusprojekti ja kohandustööde tellimisel nõustab teotuse saajat vajadusel ning jälgib kohandustööde vastavust õigusaktidele spetsialist kohalikust omavalitsusest.

Kohalik omavalitsus, Rahandusministeerium ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus teostab projektis tehtud tööde üle järelevalvet, sh kohandatavas eluruumis.

 1. eluruumi ning eluruumi sisse- ja väljapääsu kohandamist.
 2. hoone välisukse ning eluruumi vahelise käigutee kohandamist.
 3. hoone, kus asub taotleja eluruum, sisse- ja väljapääsu kohandamist.
Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019